Ενημέρωση για Συμβόλαιο Πώλησης Ελευσίνας και για Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Standard

Στις 03.04.2017 κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας, συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης των όρων του Συμβολαίου Πώλησης της Ελευσίνας, ενώ ανεβλήθη το προς συζήτηση θέμα της Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού.

Στην συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. δεν συμμετείχαν και ήταν απόντες οι κ.κ. Χρηστίδης και Γαλάνης και εξ αυτού του λόγου ήμασταν παρόντες στο Δ.Σ. πέντε Μέλη. Η έγκριση των όρων του Συμβολαίου Πώλησης της Ελευσίνας συγκέντρωσε τρεις θετικές ψήφους και δύο λευκές και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ελήφθη απόφαση λαμβάνοντας την πλειοψηφία επί των παρόντων. Η συζήτηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και η λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος, αναβλήθηκε.

Παρά τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις που είχα εκφράσει σε προηγούμενα Δ.Σ. ως προς την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την Πώληση του εργοστασίου της Ελευσίνας (Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με συμμετοχή Υπηρεσιακών Παραγόντων, Πρακτικά Διαπραγμάτευσης κτλ.), ψήφισα λευκό προκειμένου να διευκολύνω την εταιρεία. Επί της θέσης μου αυτής θέλω να διευκρινίσω τα παρακάτω:

  1. Διατηρώ σταθερή άποψη από μήνες ότι η πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον ήταν μέρος ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου διάσωσης της.
  2. Εξαρχής είχα εκφράσει την θέση ότι η εταιρεία δεν πρέπει να αναλάβει την δαπάνη για την απορρύπανση, τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων Πυρομαχικών και εκρηκτικών Υλών, δεδομένου ότι για το τίμημα που είχε καθοριστεί περί Πώλησης του εργοστασίου της Ελευσίνας είχε ληφθεί υπόψη η πραγματική και υφιστάμενη κατάσταση του Εργοστασίου, κατάσταση που γνώριζε ο Αγοραστής.

Όσον αφορά τη πρώτη παρατήρηση, είναι γνωστό ότι προς αυτή την κατεύθυνση, εδώ και μήνες, έχουμε συζητήσει με διάφορα Κυβερνητικά επίπεδα και με την Διοίκηση για τα συνδυαστικά μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διάσωση της εταιρείας π.χ. χρηματοδότηση με μορφή δανείου 40 εκατ. €, υπογραφή παραγγελιών με αυξημένη προκαταβολή, αύξηση της απασχόλησης με Πρόσληψη Προσωπικού, νομοθετική ρύθμιση των ποινικών ρητρών κ.λ.π., χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρχει θετική εξέλιξη.

Και όσον αφορά τη δεύτερη παρατήρηση, σχετικά με την επιβάρυνση της εταιρείας για την απορρύπανση του Εργοστασίου, είναι γνωστό ότι στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν τέθηκε το θέμα της Πώλησης ο Εκπρόσωπος του κύριου Μετόχου ψήφισε θετικά με τον όρο ότι το τίμημα των 25.630.000 € θα είναι η βάση διαπραγμάτευσης. Όμως, όπως προκύπτει από το Σχέδιο του Συμβολαίου Πώλησης που μας τέθηκε υπ’ όψη, το τίμημα θα μειωθεί σημαντικά από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο Πωλητής (Ε.Α.Σ.) έναντι του Αγοραστή (ΕΛ.ΠΕ). Παρόλα αυτά, στο προχθεσινό Δ.Σ., ελήφθη απόφαση έγκρισης των όρων του Συμβολαίου Πώλησης, κατά πλειοψηφία και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή του.

Θα πρέπει τέλος να επισημάνω ότι:     Read the rest of this entry